XPO logo

Política de privacidade

Información ao usuario da existencia de ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos datos.

En relación cos datos de carácter persoal facilitados polos interesados nos formularios habilitados no sitio web www.paixonporpontevedra.gal, infórmase de que se cumpre estritamente a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e que os datos proporcionados, no seu caso, serán incluídos nun ficheiro responsabilidade de Bloque Nacionalista Galego (en diante, o Propietario ou Editor) para o seu tratamento conforme ás finalidades descritas nesta Política de Privacidade e nos formularios habilitados en cada caso, prestando os interesados o consentimento para o devandito tratamento mediante a aceptación da presente política de privacidade ou mediante o envío de información por calquera dos medios previstos no sitio web.

Finalidade dos datos: O Propietario recolle determinados datos persoais que son introducidos voluntariamente polos usuarios nos distintos formularios (“A túa suxestión”) que existen no sitio web www.paixonporpontevedra.gal. Os datos son utilizados coas seguintes finalidades:

  • Xestionar as solicitudes de información ou contacto realizadas polos usuarios a través do sitio web.

Obligatoriedade dos datos: Os campos obrigatorios identifícanse como tales mediante o uso dun asterisco (*) ou mediante a indicación expresa da súa necesidade (requirido). En caso de non encher os campos obrigatorios, non sería posible xestionar a solicitude enviada polos usuarios.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición: Os interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, e revogar o consentimento prestado en cada caso para o tratamento e/ou cesión dos seus datos, en calquera momento remitindo unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección electrónica prensa@lores.gal. En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Responsable do tratamento: Bloque Nacionalista Galego é o Responsables do tratamento dos datos, cuxo domicilio se indica na cláusula anterior.

Cesión de datos: Os datos proporcionados polos interesados non son cedidos a terceiros, salvo que se autorice expresamente ao Propietario, e só comunícanse, se é o caso, para poder xestionar os servizos que solicitan os usuarios (p. ex. empresas de transporte). A comunicación dos datos está ligada coa finalidade mesma para a que os datos foron introducidos e polo tanto relacionada coa libre e lexítima aceptación da relación xurídica existente entre os interesados e o Propietario, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria destes. Mediante a aceptación da presente política de privacidade os interesados declaran ter sido informados e consenten, sen reservas, a comunicación dos seus datos nos termos indicados nesta cláusula. Os interesados poden revogar o consentimento prestado tal e como se sinala na presente política.

Os usuarios deben absterse de proporcionar datos persoais doutras persoas, salvo que estean expresamente autorizados por estas para facilitalos. O Propietario poderá dirixirse en calquera momento aos usuarios para que acrediten a existencia e contido das autorizacións mencionadas.

Seguridade: O Propietario asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais tratados, adoptando para iso as medidas de seguridade, de índole técnica e/ou organizativa necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos, garantindo así a seguridade destes. O Propietario non responderá en ningún caso das incidencias que poidan xurdir en torno aos datos persoais cando se deriven ben dun ataque ou acceso non autorizado aos sistemas de tal forma que sexa imposible de detectar polas medidas de seguridade implantadas.

Cookies: O Editor unicamente utiliza, se é o caso, cookies para efectuar o intercambio de datos a través de redes de comunicacións electrónicas, ou cando estas son estritamente necesarias para a prestación dunha funcionalidade, que forma parte dun servizo da sociedade da información, expresamente solicitada polo usuario. En caso que o uso das cookies non cumprise algunha das finalidades indicadas, o Editor solicitará o consentimento informado do usuario para a utilización dos devanditos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos no seu equipo (p. ex. mediante unha ventá emerxente ou mediante un sistema de información por capas). As cookies que se utilizan non conteñen información persoal que identifique o usuario. En calquera caso, o usuario pode configurar o seu navegador para que non se lle instalen cookies ou para recibir un aviso en pantalla cada vez que unha cookie queira instalarse, podendo decidir en cada momento se a quere aceptar ou non. Para coñecer a política de instalación e xestión de dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais do sitio web consulte a Política de Cookies.

Veracidade dos datos: Os usuarios son responsables da veracidade dos datos proporcionados, comprometéndose a non introducir datos falsos e a proceder á modificación destes se fose necesario.